Kerno

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że:

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Wiaczesław Awruk będący właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.kerno.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk z siedzibą pod adresem: Sochonie, ul. Transportowa 6, 16 – 010 Wasilków, posiadający REGON: 050214222, NIP: 542-011-21-16, zwany dalej „KERNO”.

2. Kontakt z KERNO możliwy jest pod adresem: Sochonie, ul. Transportowa 6, 16 – 010 Wasilków; tel. 501663879 adres email: info@kerno.pl.

3. W związku z korzystaniem przez Panią/Pana z serwisu www.kerno.pl, KERNO przetwarza następujące dane:

a) Pani/Pana dane identyfikacyjne podawane podczas rejestracji lub zakupów w Sklepie Internetowym Kerno: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania/siedziba firmy, adres dostawy, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie czy wystawienia faktury

b) podawane podczas zapisu do newslettera prowadzonego przez KERNO lub podczas udzielania zgody na przesyłanie informacji handlowej droga elektroniczną : adres email

4. Pani/Pana dane przetwarzane są w jednym lub kilku poniższych celach:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez KERNO w Sklepie Internetowym Kerno działającym na stroniewww.kerno.pl – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przekazanie danych jest dobrowolne, niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną i jest wymogiem ustawowym, a ponadto jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych skutkować będzie niezawarciem umowy

b) wykonania bezpłatnej usługi newslettera i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pochodzących od KERNO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana w tym celu oddzielnej zgody – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, a odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością otrzymania newslettera, informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną

c) marketingu produktów lub usług własnych KERNO (nie dotyczy marketingu prowadzonego drogą elektroniczną) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; podanie danych jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie odmową wysłania/przekazania informacji handlowych

d) marketingu usług podmiotów współpracujących z KERNO – na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie odmową wysłania informacji handlowych

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, zapewniające odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zabezpieczenia przetwarzanych danych. W szczególności odbiorcami danych są dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące na rzecz KERNO usługi kurierskie, firma księgowa.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku newslettera, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i marketingu usług podmiotów współpracujących z KERNO – do czasu cofnięcia zgody.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania ograniczenia
przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KERNO, przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Realizacja praw, o których mowa w pkt 9 odbywa się za pośrednictwem emaila na kontakt: info@kerno.pl lub pisemnie na adres siedziby KERNO.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.