Szukaj

Regulamin sklepu KERNO

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Kerno pod adresem: www.kerno.pl, w tym zasady składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie internetowym Kerno zapoznaj się z Regulaminem.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy Kerno działający pod adresem www.kerno.pl jest prowadzony przez Wiaczesława Awruka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk z siedzibą pod adresem: Sochonie, ul. Transportowa 6, 16 – 010 Wasilków, woj. podlaskie, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, posiadającego REGON: 050214222, NIP: 542-011-21-16, adres email: info@kerno.pl, posługującego się w obrocie gospodarczym także nazwą Kerno Pracownia Stolarska.
 2. Produkty oferowane przez Sklep internetowy Kerno są wykonane z materiałów naturalnych co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane, jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Jednocześnie zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.
 3. Informacje o produktach w Sklepie internetowym Kerno m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.
 4. Wszystkie zdjęcia, materiały graficzne i opisowe na stronie Sklepu internetowego Kerno są autorstwa Kerno i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03.)§ 2 DEFINICJE

 1. Sklep internetowy Kerno – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę/Kerno pod adresem internetowym: http://www.kerno.pl i będący jego własnością,
 2. Sprzedawca/Kerno – Wiaczesław Awruk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Stolarski Wiaczesław Awruk z siedzibą pod adresem: Sochonie, ul. Transportowa 6, 16 – 010 Wasilków Sochonie, woj. podlaskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, posiadający REGON: 050214222, NIP: 542-011-21-16, adres email: info@kerno.pl; posługujący się w obrocie gospodarczym także nazwą Kerno Pracownia Stolarska.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonujące na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zakupu w Sklepie internetowym Kerno;
 4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie internetowym Kerno na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego Kerno,
 7. Zamówienie – wszystkie produkty, jakie Klient wskazał w dyspozycji zakupu złożonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 8. Produkty – produkty/towary dostępne w Sklepie internetowym Kerno oraz produkty/towary, do których sprzedaży zobowiązał się Sprzedawca po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z Klientem będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 9. Czas realizacji zamówienia – czas jaki potrzebny jest Kerno do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;
 10. Czas doręczenia zamówienia – czas jaki potrzebny jest Firmie kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Kerno;
 11. Cena produktu – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez Kerno i wskazana na stronie produktu;
 12. Cena ostateczna – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez Kerno, prezentowana w sekcji „torba zakupowa” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;
 13. Cena całkowita produktów – suma Cen ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Zamówienia;
 14. Koszt wysyłki - ustalone przez Kerno koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.
 15. Wartość zamówienia – suma Ceny całkowitej i Kosztów wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;
 16. Firma kukierska – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Kerno do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;
 17. Dowód zakupu – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w Sklepie internetowym Kerno. W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek, potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.§ 3 WARUNKI ZAKUPÓW, REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci Internet, na stronie Sklepu internetowego Kerno.
 2. Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kerno wymagany jest:
 1. dostęp do Internetu,
 2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookies,
 3. włączona obsługa plików Cookies oraz JavaScript,
 4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 5. konto e-mail do obsługi Zamówienia.
 1. Informacje na temat Kerno oraz dane kontaktowe znajdują się w § 1 ust. 1 Regulaminu. We wszelkich sprawach związanych z obsługą techniczną Sklepu internetowego Kerno, kontakt z Kerno odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres: info@kerno.pl. Kerno odpowiada na maile w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postępowań reklamacyjnych o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.
 2. Klient składa Kerno dyspozycję zakupu Produktu poprzez kliknięcie na stronie Sklepu internetowego Kerno przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.
 3. Poprzez złożenie Zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.
 4. Na stronie Sklepu internetowego Kerno można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego Kerno loginu i hasła.
 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 6. Produkty wskazane w Zamówieniu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
 7. W Zamówieniu Klient wskazuje:
 1. Produkt lub Produkty jakie ma obejmować Umowa sprzedaży,
  ich cechy oraz liczbę;
 2. prawidłowe dane niezbędne do realizacji Zamówienia i wysyłki obejmujące:
 1. imię i nazwisko Klienta;
 2. nazwę firmy (opcjonalnie);
 3. dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
 4. aktywny numer telefonu Klienta;
 1. aktywny adres e-mail Klienta;
 2. sposób zapłaty.
 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).
 2. Na adres e-mail wskazany w Zamówieniu Kerno wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Kerno może nie przyjąć Zamówienia w przypadku niedostępności danego Produktu, ograniczeń związanych z jego wysyłką, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie. Kerno może także ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 4. Kerno nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Zamówienia, albo zastosowania ograniczeń w przypadkach o których mowa w ust. 12 powyżej .§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

Klient może po złożeniu Zamówienia anulować je wysyłając stosowne zawiadomienie do Kerno na adres info@kerno.pl pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem od Kerno potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Kerno potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres e-mail Klienta.
 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni roboczych od wysłania Zamówienia oznacza nieprzyjęcie Zamówienia, o czym Kerno powiadomi Klienta na jego adres email.
 3. W przypadku gdy z uwagi na braki w dostępności Produktów albo ograniczenia w dostawie Kerno będzie mogło przyjąć tylko część Zamówienia, powiadomi o tym Klienta na jego adres email. Po uzyskaniu akceptacji Klienta na częściowa dostawę Kerno może przyjąć do realizacji tylko część Produktów wskazanych w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.
 4. Na podstawie Umowy sprzedaży Kerno zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności Produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Klient zobowiązuje się do zapłaty Kerno Wartości zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Kerno Wartość zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od daty wysłania Klientowi przez Kerno potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Kerno w przypadku płatności bezpośrednich.
 6. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości zamówienia) oznacza, że Umowa sprzedaży nie została skutecznie zawarta.
 7. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione Produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.§ 6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.
 2. Wszystkie ceny na stronie Kerno podane są w złotych polskich.
 3. Wartość zamówienia podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.
 4. Kerno może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Zamówienia złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.§ 7 FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zapłaty można dokonać:
 1. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL (obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe),
 2. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora PayU,
 3. Kartą kredytową za pośrednictwem operatorów płatności, z którymi współpracuje Kerno,
 4. Przelewem na konto bankowe Kerno: ING Bank 13 1500 1344 1213 4000 3125 0000
 1. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Kerno potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość zamówienia.
 2. Zapłata Wartości zamówienia może być dokonana przed przyjęciem Zamówienia przez Kerno do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Zamówienia przez Kerno, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości.§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Kerno realizuje dostawy zamówionych produktów: wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Firmy kurierskiej DPD na zasadach i zgodnie z regulaminem Firmy kurierskiej.
 2. Koszty dostarczenia przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie Kerno pod zakładką wysyłka.
 3. Przyjmując przesyłkę od Firmy kurierskiej należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia kurier powinien przygotować protokół szkody w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przedstawiciela Firmy kurierskiej i Klienta. Klient powinien skontaktować się z Kerno przez e-mail: info@kerno.pl potwierdzając, że protokół szkody został sporządzony a przesyłka nie została odebrana. Klient powinien zachować kopię protokołu szkody.§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej Produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Kerno, nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni roboczych.
 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.
 4. Klient otrzyma od Kerno informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.§ 10 REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy (info@kerno.pl) lub pocztowy Kerno wskazane w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenie wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie – według własnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta Produktu wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Kerno z tytułu rękojmi.
 3. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia towaru.
 4. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
 1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta,
 2. oznaczenie reklamowanego Produktu i jego zdjęcia,
 3. numer konta bankowego Klienta w przypadku żądania zwrotu ceny,
 4. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
 5. określenie roszczenia Klienta.
 1. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w Sklepie Internetowym Kerno (np. poprzez dołączenie Dowodu zakupu).
 2. W przypadku reklamacji składanych przez Klientów będących Konsumentami reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kerno w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji. W pozostałych przypadkach Kerno rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej przyjęcia.
 3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt wymiany albo naprawy Produktów. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego Produktu okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny towaru i zwrotu części ceny towaru lub zwrotu pełnej ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy. Wysłanie nowego Produktu zamiast wadliwego albo zwrot całości/części nastąpią w ciągu 30 dni od zwrotu wadliwego Produktu.
 4. Z uwagi na właściwości Produktów i sposób prezentacji zdjęć i grafik, różnice w wyglądzie pomiędzy wizualizacjami Produktów prezentowanymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Kerno, a Produktami dostarczonymi Klientowi nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu z tytułu niezgodności z umową.§ 11 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) Klient będący Konsumentem w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym Kerno.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Klient będący Konsumentem jest zobowiązany dostarczyć do Kerno oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży. Oświadczenie to powinno zostać wysłane do Kerno drogą elektroniczną na adres info@kerno.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Kerno wskazany w § 1 ust.1 Regulaminu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Kerno wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Sklep Kerno nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 4. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Kerno zwraca Konsumentowi cenę za Produkt w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów:
  1. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sklepu,
  2. jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Konsumentowi towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kerno, Kerno nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


§ 12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ


  1. Kerno może wyłączyć Klientowi możliwość korzystanie ze Sklepu internetowego Kerno, w tym składania Zamówień i/lub może ograniczyć dostęp Klienta do zakupów, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
 1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
 2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych i praw osób trzecich,
 3. działań lub zaniechań Klienta sprzecznych z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zawartych przez Klienta Umów sprzedaży oraz korzystanie z usług Sklepu internetowego Kerno niezgodnie z jego przeznaczeniem.
  1. Kerno zastrzega sobie wyłączne prawo do zamieszczania i decydowania o zamieszczaniu na stronie Sklepu internetowego Kerno treści o charakterze reklamowym, niezwiązanych bezpośrednio ze świadczonymi usługami.
  2. Kerno nie jest zobowiązany do zachowania ciągłości funkcjonowania Sklepu internetowego Kerno i nie udziela żadnej gwarancji poprawności jego działania. Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko Klienta.
  3. Kerno nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient.
  4. Kerno nie ponosi odpowiedzialności względem Klientów lub osób trzecich za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego, niezgodnego z Regulaminem lub niezgodnego z prawem korzystania przez Klientów z usług Sklepu internetowego Kerno.
  5. Klient ponosi wobec Kerno pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez Klienta prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń składanych przez Klienta.

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, RODO

 1. Dokonując zakupu w Sklepie internetowym Kerno i akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe Klientów są chronione i przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19).
 3. Dane Klientów przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Kerno dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Klientów były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
 4. Kerno gromadzi następujące rodzaj informacji:
 1. dane osobowe podawane dobrowolnie przez Klienta za pomocą poczty email, poprzez formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter, za pomocą telefonu - wyłącznie wówczas, gdy Klient chce takie dane przekazać np. w celu otrzymania oferty, zapisu na newsletter lub złożenia zamówienia. Za pomocą tych środków przekazywane są dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienie czy wystawienia faktury.
 2. dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi (Cookies); przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje Polityka Cookies.
 1. Szczegółowe informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez Kerno zostały ujęte w Klauzuli informacyjnej RODO. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w Klauzuli Informacyjnej RODO.
 2. Kerno informuje także, że przy zawieraniu i wykonywaniu Umów sprzedaży wykorzystuje usługi stron trzecich, takich jak operatora PayU, systemu PAYPAL do realizacji procesu zapłaty za Produkty zakupione w Sklepie Internetowym Kerno i w tym celu przekazuje dane osobowe Klienta firmie obsługującej systemy płatności elektronicznej. W takich przypadkach administratorem danych osobowych Klienta poza Kerno jest operator płatności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia Klientowi dokonania płatności za pomocą narzędzi udostępnianych przez operatora płatności. Operator płatności po uzyskaniu od Kerno danych osobowych Klientów nabywających Produkty w Sklepie internetowym Kerno, jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych (m.in. RODO) i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień.§ 14 POLITYKA COOKIES

 1. Kerno informuje, że podczas korzystania ze Sklepu internetowego Kerno dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie (pliki Cookies). Kerno wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Klient korzysta ze Sklepu.
 2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronie www.kerno.pl są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Klienta. Są to informacje zapisywane przez serwer Kerno na komputerze Klienta, które serwer Kerno może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputerem Klienta.
 3. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Sklepu internetowego Kerno. Kerno może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Klientów w Sklepie, a także pomiędzy Sklepem internetowym Kerno a współpracującymi z Kerno innymi serwisami internetowymi.
 4. Klient może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
 5. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
 6. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Klienta w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Kerno w Sklepie Internetowy Kerno.§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kerno może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane Produkty bez podania przyczyny. Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03)
 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Kerno w Sklepie internetowym są własnością Kerno, są chronione i mogą być zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Wszelkie spory wynikłe z Umowy sprzedaży powinny być interpretowane w oparciu o obowiązujące prawo polskie.
 7. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Kerno, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 8. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Kerno, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kerno.
 9. Regulamin zawiera załączniki, które są jego integralną częścią:
 1. Wzór Formularza odstąpienia od umowy” (Załącznik Nr 1)
 2. Klauzula Informacyjna RODO” (Załącznik Nr 2)
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2020r.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów